วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านสดอ ปฏิรูปการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา  
สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม   สืบสานภูมิปัญญา มีคุณธรรม 
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

นุ่งผ้าไหม  ใส่ปะเกือม  เรือมกันตรึม เชิดชูภูมิปัญญา 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  

ส่งเสริมความเป็นเลิศ  ตามศักยภาพผู้เรียน

คำขวัญ

เรียนดี มีระเบียบ เพียบคุณธรรม นำสังคม