ข่าวประชาสัมพันธ์

Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๑ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.51 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๒ ประชุมรายงานนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผ่านรูปแบบออนไลน์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 853.63 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๓ การประเมินติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนของสถานศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 962.52 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๔ ประชุมสวัสดีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาและพบเพื่อนครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 925.99 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๕ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกโรงเรียนบ้านสดอ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.48 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๖ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม การจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 823.92 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๗ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-๑๙ สัปดาห์ที่ ๑ วันที่ ๕-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 463.04 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๘ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-๑๙ สัปดาห์ที่ ๒ วันที่ ๑๒-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 439.51 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๙ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-๑๙ สัปดาห์ที่ ๓ วันที่ ๑๙-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.62 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๑๐ การอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยกิจกรรม Active Learning โดยใช้รูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet สพป. สุรินทร์ เขต ๑   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 629.21 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๑๑ เราไม่ทิ้งกัน โรงเรียนบ้านสดอนำเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 909.19 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๑๒ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านสดอ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 537.52 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๑๓ กิจกรรม PLC "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อลดภาระงานแต่คงคุณภาพของนักเรียน" ระดับปฐมวัย, ช่วงชั้นที่ 1-2, และช่วงชั้นที่ 3 ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อรองรับการจัดการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 839.47 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๑๔ โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๑๕ การนิเทศทางไกลผ่าน Google Meet โดยคณะนิเทศจาก สพป.สุรินทร์ เขต ๑ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 724.55 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๑๖ กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนบ้านสดอ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๑๗ การดำเนินการมอบเงินตามโครงการ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๑๘ สถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านสดอได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ระดับดีเยี่ยม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 846.95 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๑๙ นิเทศการจัดการเรียนการสอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๒๐ ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสดอเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1005.24 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๒๑ โครงการอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน อำเภอเขวาสินรินทร์ ภายใต้หลักการ “เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสดอ จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๒๒ การประเมินคุณภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ค.บ. ๕ ปี) ในสถานศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ สาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 829.98 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๒๓ ประเพณีแซนโฎนตาโรงเรียนบ้านสดอ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๒๔ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 655.65 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๒๕ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1015.08 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๒๖ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดย สพป. สุรินทร์ เขต ๑   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 852.54 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๒๗ การตรวจติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสถานศึกษาในอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 815.67 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๒๘ กิจกรรมนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๒๐๑๙   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.09 MB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๒๙ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “สดอเกมส์”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๓๐ การทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๓๑ สืบสานประเพณีลอยกระทง โรงเรียนบ้านสดอ สพป.สุรินทร์ เขต ๑   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 878.05 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๓๒ ๒๕ พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๓๓ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 743.77 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๓๔ การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านสดอ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 963.76 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๓๕ การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมวันที่ ๒ วันพุธ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1001.41 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๓๖ การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมวันที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1004.17 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๓๗ การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมวันที่ ๔ วันศุกร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๓๘ การอบรมพัฒนาบุคลากร "การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 986.89 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๓๙ โครงการอบรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 982.62 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๔๐ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 863.34 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๔๑ โรงเรียนบ้านสดอรับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่สนับสนุน โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๔๒ ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนบ้านสดอ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๔๓ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.1 MB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๔๔ วันครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 853.14 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๔๕ การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 829.22 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๔๖ รายงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านสดอ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 957.35 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๔๗ กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 956.19 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๔๘ การประเมินคุณภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ค.บ. ๕ ปี) ในสถานศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 848.81 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๔๙ นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครู โรงเรียนบ้านสดอ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๕๐ สนามสอบโรงเรียนบ้านสดอ ศูนย์สอบ สพป.สุรินทร์ เขต ๑   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 874.59 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๕๑ พิธีรับโล่รางวัลพระราชทานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 796.46 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๕๒ สำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 807.03 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๕๓ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 956.37 KB
Adobe Acrobat Document ฉบับที่ ๕๔ กิจกรรมเดินทางไกล ทดสอบทักษะและวิชาพิเศษ ทางลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.74 MB