กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวณัชพร สังข์ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5