ผู้บริหาร

นายบุญชู กิ่งจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/03/2019
ปรับปรุง 14/01/2021
สถิติผู้เข้าชม 106723
Page Views 123834
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านอันโนง กระหาด จอมพระ
2 โรงเรียนบ้านเวียย กระหาด จอมพระ
3 โรงเรียนบ้านกันโจรง กระหาด จอมพระ
4 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปา จอมพระ จอมพระ
5 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ จอมพระ จอมพระ
6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จอมพระ จอมพระ
7 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม จอมพระ จอมพระ
8 โรงเรียนทวีคามวิทยา จอมพระ จอมพระ
9 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม จอมพระ จอมพระ
10 โรงเรียนบ้านจอมพระ จอมพระ จอมพระ
11 โรงเรียนบ้านชุมแสง ชุมแสง จอมพระ
12 โรงเรียนบ้านหนองขวาว ชุมแสง จอมพระ
13 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา ชุมแสง จอมพระ
14 โรงเรียนบ้านว่าน บุแกรง จอมพระ
15 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม บุแกรง จอมพระ
16 โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ บุแกรง จอมพระ
17 โรงเรียนบ้านอาแวะ บุแกรง จอมพระ
18 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร บุแกรง จอมพระ
19 โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) บุแกรง จอมพระ
20 โรงเรียนบ้านจบก บ้านผือ จอมพระ
21 โรงเรียนสามัคคีวิทยา บ้านผือ จอมพระ
22 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านผือ จอมพระ
23 โรงเรียนบ้านบุอาไร บ้านผือ จอมพระ
24 โรงเรียนบ้านอาทึก บ้านผือ จอมพระ
25 โรงเรียนบ้านผือ บ้านผือ จอมพระ
26 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา ลุ่มระวี จอมพระ
27 โรงเรียนบ้านตากวน ลุ่มระวี จอมพระ
28 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ลุ่มระวี จอมพระ
29 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา ลุ่มระวี จอมพระ 089-2832082
30 โรงเรียนบ้านหนองสนิท หนองสนิท จอมพระ
31 โรงเรียนบ้านสำโรง หนองสนิท จอมพระ
32 โรงเรียนบ้านวารไพรศรี หนองสนิท จอมพระ
33 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว หนองสนิท จอมพระ
34 โรงเรียนบ้านหนองกับ หนองสนิท จอมพระ
35 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ เป็นสุข จอมพระ
36 โรงเรียนบ้านระวี เป็นสุข จอมพระ
37 โรงเรียนบ้านดินแดง เป็นสุข จอมพระ
38 โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) เป็นสุข จอมพระ
39 โรงเรียนบ้านดงเค็ง เมืองลีง จอมพระ
40 โรงเรียนบ้านเมืองลีง เมืองลีง จอมพระ 044576115
41 โรงเรียนบ้านทวารไพร เมืองลีง จอมพระ
42 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค เมืองลีง จอมพระ
43 โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ เมืองลีง จอมพระ
44 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก เมืองลีง จอมพระ
45 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา ตระเปียงเตีย ลำดวน 044558589
46 โรงเรียนบ้านหนองคู ตระเปียงเตีย ลำดวน
47 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย ตระเปียงเตีย ลำดวน
48 โรงเรียนดรุณวิทยากร ตรำดม ลำดวน
49 โรงเรียนบ้านระไซร์ ตรำดม ลำดวน
50 โรงเรียนบ้านตรำดม ตรำดม ลำดวน
51 โรงเรียนบ้านหนองยาง ตรำดม ลำดวน
52 โรงเรียนบ้านลำดวน ลำดวน ลำดวน
53 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา ลำดวน ลำดวน
54 โรงเรียนบ้านจรวย ลำดวน ลำดวน
55 โรงเรียนวัดทักษิณวารี ลำดวน ลำดวน
56 โรงเรียนบ้านตาเมาะ ลำดวน ลำดวน
57 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ลำดวน ลำดวน
58 โรงเรียนบ้านโคกเกาะ อู่โลก ลำดวน
59 โรงเรียนบ้านโชกใต้ อู่โลก ลำดวน
60 โรงเรียนบ้านอู่โลก อู่โลก ลำดวน
61 โรงเรียนบ้านตะเคียน อู่โลก ลำดวน
62 โรงเรียนพนาสนวิทยา อู่โลก ลำดวน
63 โรงเรียนบ้านมะลูจรุง อู่โลก ลำดวน
64 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง โชคเหนือ ลำดวน
65 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ โชคเหนือ ลำดวน -
66 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) กุดหวาย ศีขรภูมิ
67 โรงเรียนบ้านโคกสนวน กุดหวาย ศีขรภูมิ
68 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ กุดหวาย ศีขรภูมิ
69 โรงเรียนบ้านดงถาวร กุดหวาย ศีขรภูมิ
70 โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) กุดหวาย ศีขรภูมิ
71 โรงเรียนบ้านกุดหวาย กุดหวาย ศีขรภูมิ
72 โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช กุดหวาย ศีขรภูมิ
73 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ
74 โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ
75 โรงเรียนบ้านบึงขวาง คาละแมะ ศีขรภูมิ
76 โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ ศีขรภูมิ
77 โรงเรียนบ้านหนองขาม คาละแมะ ศีขรภูมิ
78 โรงเรียนบ้านหนองจอก คาละแมะ ศีขรภูมิ
79 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา จารพัต ศีขรภูมิ 0-4471-2066
80 โรงเรียนบ้านเปรียง จารพัต ศีขรภูมิ
81 โรงเรียนบ้านพม่า จารพัต ศีขรภูมิ
82 โรงเรียนบ้านพันษี จารพัต ศีขรภูมิ
83 โรงเรียนบ้านกันจารย์ จารพัต ศีขรภูมิ
84 โรงเรียนบ้านจารพัต จารพัต ศีขรภูมิ 044-728327
85 โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก ช่างปี่ ศีขรภูมิ
86 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ช่างปี่ ศีขรภูมิ
87 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ (กระโดนค้อผดุงวิทยา) ช่างปี่ ศีขรภูมิ 044-590137
88 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ ช่างปี่ ศีขรภูมิ
89 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน ช่างปี่ ศีขรภูมิ
90 โรงเรียนบ้านช่างปี่ ช่างปี่ ศีขรภูมิ 0819760042
91 โรงเรียนวังข่าพัฒนา ช่างปี่ ศีขรภูมิ
92 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน ช่างปี่ ศีขรภูมิ 044590139
93 โรงเรียนบ้านข่า ช่างปี่ ศีขรภูมิ
94 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) ตรมไพร ศีขรภูมิ
95 โรงเรียนบ้านตะเคียน ตรมไพร ศีขรภูมิ
96 โรงเรียนบ้านตรมไพร ตรมไพร ศีขรภูมิ
97 โรงเรียนบึงวิทยาคาร ตรมไพร ศีขรภูมิ
98 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา ตรมไพร ศีขรภูมิ
99 โรงเรียนบ้านหัวแรต ตรึม ศีขรภูมิ
100 โรงเรียนบ้านหนองหิน ตรึม ศีขรภูมิ
101 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฎิ์ ตรึม ศีขรภูมิ
102 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ตรึม ศีขรภูมิ
103 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ ตรึม ศีขรภูมิ
104 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส ตรึม ศีขรภูมิ 044-590141
105 โรงเรียนบ้านดู่อาราง นารุ่ง ศีขรภูมิ
106 โรงเรียนบ้านนารุ่ง นารุ่ง ศีขรภูมิ
107 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ผักไหม ศีขรภูมิ
108 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ผักไหม ศีขรภูมิ
109 โรงเรียนบ้านผักไหม ผักไหม ศีขรภูมิ
110 โรงเรียนบ้านทุ่งราม ผักไหม ศีขรภูมิ
111 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง ผักไหม ศีขรภูมิ
112 โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฏร์สามัคคี) ยาง ศีขรภูมิ
113 โรงเรียนบ้านกะลัน ยาง ศีขรภูมิ 0812664112
114 โรงเรียนยางวิทยาคาร ยาง ศีขรภูมิ
115 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน ยาง ศีขรภูมิ
116 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง ยาง ศีขรภูมิ
117 โรงเรียนบ้านระแงง(ศีขรภูมิวิทยาคม) ระแงง ศีขรภูมิ
118 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย ระแงง ศีขรภูมิ 0817253662
119 โรงเรียนบ้านระเวียง ระแงง ศีขรภูมิ
120 โรงเรียนบ้านกางของ ระแงง ศีขรภูมิ
121 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ระแงง ศีขรภูมิ
122 โรงเรียนแงงกวง ระแงง ศีขรภูมิ 044-561443 , 044-560350
123 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม หนองขวาว ศีขรภูมิ 0810684340
124 โรงเรียนโรงเรียนบ้านขะเนก หนองขวาว ศีขรภูมิ 0837335685
125 โรงเรียนบ้านหนองขวาว หนองขวาว ศีขรภูมิ
126 โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ หนองขวาว ศีขรภูมิ
127 โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง หนองขวาว ศีขรภูมิ 088-7220060
128 โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองบัว ศีขรภูมิ
129 โรงเรียนบ้านหนองขนาด หนองบัว ศีขรภูมิ
130 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) หนองบัว ศีขรภูมิ
131 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว ศีขรภูมิ
132 โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองบัว ศีขรภูมิ
133 โรงเรียนบ้านสะโน หนองบัว ศีขรภูมิ 0818798525
134 โรงเรียนบ้านจารย์ หนองเหล็ก ศีขรภูมิ
135 โรงเรียนบ้านกระดาน หนองเหล็ก ศีขรภูมิ 0819293409
136 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก ศีขรภูมิ 085-7747887
137 โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง หนองเหล็ก ศีขรภูมิ 044590671
138 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน หนองเหล็ก ศีขรภูมิ
139 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร หนองเหล็ก ศีขรภูมิ
140 โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ หนองเหล็ก ศีขรภูมิ 08-56305169
141 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง หนองเหล็ก ศีขรภูมิ
142 โรงเรียนบ้านสวาย แตล ศีขรภูมิ
143 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง แตล ศีขรภูมิ
144 โรงเรียนบ้านอาวุธ แตล ศีขรภูมิ
145 โรงเรียนบ้านหนองท่ม แตล ศีขรภูมิ
146 โรงเรียนบ้านสังแก แตล ศีขรภูมิ
147 โรงเรียนบ้านแตล แตล ศีขรภูมิ
148 โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง แตล ศีขรภูมิ
149 โรงเรียนบ้านโนนถ่อน แตล ศีขรภูมิ 044-590096
150 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กระออม สำโรงทาบ
151 โรงเรียนบ้านกระออม กระออม สำโรงทาบ
152 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง กระออม สำโรงทาบ
153 โรงเรียนบ้านดู่ ประดู่ สำโรงทาบ
154 โรงเรียนบ้านศรีราชา ประดู่ สำโรงทาบ
155 โรงเรียนบ้านหนองพญา ประดู่ สำโรงทาบ
156 โรงเรียนบ้านขนวน ประดู่ สำโรงทาบ
157 โรงเรียนบ้านหนองดุม ศรีสุข สำโรงทาบ
158 โรงเรียนบ้านสะโน สะโน สำโรงทาบ
159 โรงเรียนกุง สำโรงทาบ สำโรงทาบ
160 โรงเรียนบ้านสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สำโรงทาบ สำโรงทาบ
161 โรงเรียนบ้านตะเคียน สำโรงทาบ สำโรงทาบ
162 โรงเรียนบ้านหนองฮะ หนองฮะ สำโรงทาบ
163 โรงเรียนบ้านดู่โศก หนองฮะ สำโรงทาบ
164 โรงเรียนบ้านขอนแก่น หนองฮะ สำโรงทาบ
165 โรงเรียนบ้านค้อ หนองฮะ สำโรงทาบ
166 โรงเรียนโอ้วกวง หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ
167 โรงเรียนบ้านโนนลี หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ
168 โรงเรียนบ้านจังเกา หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ
169 โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ
170 โรงเรียนบ้านหนองแคน หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ
171 โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ
172 โรงเรียนบ้านหนองคู หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ
173 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ
174 โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย หมื่นศรี สำโรงทาบ
175 โรงเรียนบ้านกะเลา - ศรีพัฒนา หมื่นศรี สำโรงทาบ
176 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ หมื่นศรี สำโรงทาบ
177 โรงเรียนบ้านกุดงิ้วศิริพัฒนา หมื่นศรี สำโรงทาบ
178 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เกาะแก้ว สำโรงทาบ
179 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เกาะแก้ว สำโรงทาบ
180 โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน เกาะแก้ว สำโรงทาบ
181 โรงเรียนบ้านตางมาง เกาะแก้ว สำโรงทาบ
182 โรงเรียนบ้านสังแก เสม็จ สำโรงทาบ
183 โรงเรียนการุญวิทยา เสม็จ สำโรงทาบ
184 โรงเรียนบ้านตากแดด ตากูก เขวาสินรินทร์
185 โรงเรียนบ้านตากูก ตากูก เขวาสินรินทร์
186 โรงเรียนบ้านโชค ตากูก เขวาสินรินทร์
187 โรงเรียนบ้านอำปึล(ดาวรุ่งรัฐวิทยา) ตากูก เขวาสินรินทร์
188 โรงเรียนบ้านโคกกรวด บึง เขวาสินรินทร์
189 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ บึง เขวาสินรินทร์
190 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง บ้านแร่ เขวาสินรินทร์
191 โรงเรียนบ้านกันเตรียง บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ 044-590002
192 โรงเรียนบ้านพระปืด บ้านแร่ เขวาสินรินทร์
193 โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น บ้านแร่ เขวาสินรินทร์
194 โรงเรียนบ้านแสรออ ปราสาททอง เขวาสินรินทร์
195 โรงเรียนบ้านฉันเพล ปราสาททอง เขวาสินรินทร์
196 โรงเรียนบ้านพะเนา ปราสาททอง เขวาสินรินทร์
197 โรงเรียนบ้านสามโค ปราสาททอง เขวาสินรินทร์
198 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากกินแบ่งสมทบสร้าง 2531) เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
199 โรงเรียนบ้านกันตรง เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
200 โรงเรียนบ้านบุญโลก เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
201 โรงเรียนบ้านเขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
202 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
203 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
204 โรงเรียนบ้านสดอ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ 044582109
205 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
206 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
207 โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
208 โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) กาเกาะ เมืองสุรินทร์
209 โรงเรียนบ้านขามระกา กาเกาะ เมืองสุรินทร์
210 โรงเรียนบ้านขนาด กาเกาะ เมืองสุรินทร์
211 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ กาเกาะ เมืองสุรินทร์ 044-590073
212 โรงเรียนบ้านดงมัน คอโค เมืองสุรินทร์
213 โรงเรียนบ้านคอโค คอโค เมืองสุรินทร์
214 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) คอโค เมืองสุรินทร์
215 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา คอโค เมืองสุรินทร์
216 โรงเรียนบ้านโคกเพชร ตระแสง เมืองสุรินทร์
217 โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ ตระแสง เมืองสุรินทร์
218 โรงเรียนบ้านตระแสง ตระแสง เมืองสุรินทร์
219 โรงเรียนบ้านใหม่ ตระแสง เมืองสุรินทร์
220 โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา ตระแสง เมืองสุรินทร์
221 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม ตั้งใจ เมืองสุรินทร์
222 โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) ตั้งใจ เมืองสุรินทร์
223 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน ตั้งใจ เมืองสุรินทร์
224 โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ ตั้งใจ เมืองสุรินทร์
225 โรงเรียนบ้านระกาสังแก ตั้งใจ เมืองสุรินทร์
226 โรงเรียนบ้านตั้งใจ ตั้งใจ เมืองสุรินทร์
227 โรงเรียนบ้านตาอ็อง ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
228 โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่58 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
229 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
230 โรงเรียนบ้านขยอง ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
231 โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
232 โรงเรียนเสกวิทยาคม ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
233 โรงเรียนบ้านจันรม ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
234 โรงเรียนบ้านกาเกาะ ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
235 โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ 0 4459 0197
236 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ตาอ็อง เมืองสุรินทร์
237 โรงเรียนบ้านระเภาว์ ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์
238 โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์
239 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ 0819669804
240 โรงเรียนบ้านโคกยาง ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์
241 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์
242 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์
243 โรงเรียนบ้านส้มป่อย ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์
244 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นอกเมือง เมืองสุรินทร์
245 โรงเรียนบ้านไถงตรง นอกเมือง เมืองสุรินทร์
246 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง นอกเมือง เมืองสุรินทร์
247 โรงเรียนบ้านหนองกง นอกเมือง เมืองสุรินทร์
248 โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) นอกเมือง เมืองสุรินทร์
249 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) นอกเมือง เมืองสุรินทร์
250 โรงเรียนบ้านโคกกะเพอ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
251 โรงเรียนบ้านพันธุลี นอกเมือง เมืองสุรินทร์
252 โรงเรียนมหิธรวิทยา นอกเมือง เมืองสุรินทร์
253 โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ นาดี เมืองสุรินทร์
254 โรงเรียนบ้านตำปูง นาดี เมืองสุรินทร์
255 โรงเรียนบ้านลุมพุก นาดี เมืองสุรินทร์
256 โรงเรียนนาดีวิทยา นาดี เมืองสุรินทร์
257 โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น นาดี เมืองสุรินทร์
258 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี นาดี เมืองสุรินทร์
259 โรงเรียนบ้านโคกพระ นาดี เมืองสุรินทร์
260 โรงเรียนบ้านโดนออง นาดี เมืองสุรินทร์ 044590194
261 โรงเรียนบ้านโคกวัด นาดี เมืองสุรินทร์
262 โรงเรียนบ้านโดนโอก นาบัว เมืองสุรินทร์ 044042638
263 โรงเรียนบ้านนาบัว นาบัว เมืองสุรินทร์
264 โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) นาบัว เมืองสุรินทร์
265 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ นาบัว เมืองสุรินทร์
266 โรงเรียนนาบัววิทยา นาบัว เมืองสุรินทร์
267 โรงเรียนบ้านนาเสือก นาบัว เมืองสุรินทร์
268 โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก นาบัว เมืองสุรินทร์
269 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิตร) นาบัว เมืองสุรินทร์
270 โรงเรียนบ้านรัตนะ บุฤาษี เมืองสุรินทร์
271 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง บุฤาษี เมืองสุรินทร์
272 โรงเรียนบ้านบุฤาษี บุฤาษี เมืองสุรินทร์
273 โรงเรียนวัดประสพ บุฤาษี เมืองสุรินทร์
274 โรงเรียนบ้านราม ราม เมืองสุรินทร์
275 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ราม เมืองสุรินทร์
276 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ราม เมืองสุรินทร์
277 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ ราม เมืองสุรินทร์
278 โรงเรียนบ้านบรมสุข ราม เมืองสุรินทร์
279 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว ราม เมืองสุรินทร์
280 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) สลักได เมืองสุรินทร์
281 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สลักได เมืองสุรินทร์
282 โรงเรียนบ้านตะบัล สลักได เมืองสุรินทร์
283 โรงเรียนบ้านกันแสง สลักได เมืองสุรินทร์
284 โรงเรียนบ้านตระแบก สลักได เมืองสุรินทร์
285 โรงเรียนบ้านสลักได สลักได เมืองสุรินทร์
286 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สวาย เมืองสุรินทร์
287 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สวาย เมืองสุรินทร์
288 โรงเรียนบ้านสวาย สวาย เมืองสุรินทร์
289 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สวาย เมืองสุรินทร์
290 โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ สำโรง เมืองสุรินทร์
291 โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) สำโรง เมืองสุรินทร์
292 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สำโรง เมืองสุรินทร์ 0817258449
293 โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรง เมืองสุรินทร์
294 โรงเรียนบ้านหนองเต่า เฉนียง เมืองสุรินทร์
295 โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) เฉนียง เมืองสุรินทร์
296 โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) เฉนียง เมืองสุรินทร์ 044-042638
297 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล เฉนียง เมืองสุรินทร์ 0837319967
298 โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) เฉนียง เมืองสุรินทร์
299 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) เฉนียง เมืองสุรินทร์
300 โรงเรียนบ้านคาบ เทนมีย์ เมืองสุรินทร์
301 โรงเรียนบ้านเทนมีย์ เทนมีย์ เมืองสุรินทร์
302 โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกียพลินอุทิศ 3) เทนมีย์ เมืองสุรินทร์
303 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา เทนมีย์ เมืองสุรินทร์
304 โรงเรียนบ้านตาเพชร เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ 044-590195
305 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท เทนมีย์ เมืองสุรินทร์
306 โรงเรียนบ้านระหาร เทนมีย์ เมืองสุรินทร์
307 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน เพี้ยราม เมืองสุรินทร์
308 โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) เพี้ยราม เมืองสุรินทร์
309 โรงเรียนบ้านเพี้ยราม เพี้ยราม เมืองสุรินทร์
310 โรงเรียนพญารามวิทยา เพี้ยราม เมืองสุรินทร์
311 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) เพี้ยราม เมืองสุรินทร์
312 โรงเรียนบ้านหนองกัว เมืองที เมืองสุรินทร์
313 โรงเรียนเมืองที เมืองที เมืองสุรินทร์
314 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ เมืองที เมืองสุรินทร์
315 โรงเรียนบ้านบุทม เมืองที เมืองสุรินทร์
316 โรงเรียนบ้านประปืด เมืองที เมืองสุรินทร์
317 โรงเรียนบ้านทะนงชัย เมืองที เมืองสุรินทร์
318 โรงเรียนบ้านตาเตน แกใหญ่ เมืองสุรินทร์
319 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ แกใหญ่ เมืองสุรินทร์
320 โรงเรียนบ้านนาเกา แกใหญ่ เมืองสุรินทร์
321 โรงเรียนบ้านแกน้อย แกใหญ่ เมืองสุรินทร์
322 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ 044590295
323 โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย แกใหญ่ เมืองสุรินทร์
324 โรงเรียนบ้านจักจรูก แกใหญ่ เมืองสุรินทร์
325 โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์ -.
326 โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์
327 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์
328 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ในเมือง เมืองสุรินทร์
329 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ในเมือง เมืองสุรินทร์
330 โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ในเมือง เมืองสุรินทร์ 0445133935
331 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ในเมือง เมืองสุรินทร์
332 โรงเรียนสุรินทรศึกษา ในเมือง เมืองสุรินทร์
333 โรงเรียนสิรินธร ในเมือง เมืองสุรินทร์
334 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ในเมือง เมืองสุรินทร์