ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ธ.ค. 63 ถึง 09 เม.ย. 64 ปฏิทินการเปิดภาคเรียนและเรียนชดเชยภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
31 ต.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
28 ต.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 เปิดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒