กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพ็ญศรี ชนะชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววาสนา ดลเสมอ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางนิทรา แสนทวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1