กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอรพรรณ ประดับสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุนิสา สมัครสมาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1