กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรพรรณ ประดับสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุนิสา สมัครสมาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0