พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับอาเซียน
2.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดำรงความเป็นไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
5.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
6.  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สื่อเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการเรียนรู้
7 . ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเพื่อให้ชุมชนตระหนักเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา