กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกรกนก คงดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประชุม มูลศาสตร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0