กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกรกนก คงดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายประชุม มูลศาสตร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3