กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญฎา ยินดีฉาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรวรรณ อะโรคา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2