กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางแก่นใจ จันทราเลิศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรัตน์ ศรีระอุดม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0