กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางแก่นใจ จันทราเลิศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายสุรัตน์ ศรีระอุดม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1