ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนบ้านสดอ เดิมชื่อว่า   โรงเรียนวัดไพศาลภูมิกาวาส   จัดการเรียนการสอนโดยใช้ศาลาการเปรียญ วัดไพศาลภูมิกาวาส  ตำบลเขวาสินรินทร์  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  เป็นสถานที่เรียน  เปิดสอนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีนายสมัคร โชติสุวรรณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก
          วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะครู ผู้ใหญ่เมย เหลี่ยมดี และชาวบ้านสดอ บริจาคทรัพย์ซื้อที่ดิน ๒ ไร่เศษ
ต่อมา วันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๙๙  นางชิด  มูลศาสตร์  มีจิตศรัทธา  ร่วมกับประชาชนช่วยกันสละทรัพย์และแรงงานจัดซื้อที่ดินรวมเนื้อที่ประมาณ  ๔  ไร่เศษ  และได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียน ณ  สถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านสดอ
            พ.ศ. ๒๕๒๑ กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรโดยประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑
โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง  และได้เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
            พ.ศ.  ๒๕๒๓  ได้มีกฎหมายถอนโรงเรียนประชาบาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ
            พ.ศ.  ๒๕๒๔  อาคารเรียนประสบวาตภัยเกิดการชำรุดเสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมได้และได้ย้ายนักเรียนไปเรียนชั่วคราวที่ศาลาการเปรียญวัดไพศาลภูมิกาวาส  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน ๑ หลัง  และคณะกรรมการสภาตำบลเขวาสินรินทร์ได้มีมติมอบหนองน้ำสาธารณะหนองโชคให้โรงเรียนเป็นผู้ดูแลรักษาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน  พ.ศ. ๒๕๒๕  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลัง และคุณแม่ทองสุข  ชัยวัฒนา บริจาคเงินสร้างอาคารเด็กเล็ก ๑ หลัง
          วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ พระครูสุนทรธรรมพิชิต เจ้าอาวัดไพศาลภูมิกาวาส มอบที่ดินเป็นเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา
          วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ อาจารย์เคน-อาจารย์ยุพา  ชิงชนะ ได้มอบที่ดินเป็นเนื้อที่ ๑ งาน ๓ ตารางวา ให้เป็นที่สร้างห้องสมุดของโรงเรียน
           พ.ศ.  ๒๕๓๔  พระครูสุนทรธรรมพินิต และนายคำหวล ปรากฏรัตน์  พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสดอได้ร่วมสมทบทุนสร้างศาลาจริยธรรมประจำสถานศึกษา ๑ หลังโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๓๕๐ บาท
          วันที่  ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๓๔  นายอัศวิน  มุตตะโสภา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  
พ.ศ. ๒๕๓๖  ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ  หน่วยงานเอกชน  คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสดอ  ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนเป็นทุนดำเนินการและวัสดุสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาดังนี้ สร้างอาคารอนุบาล ๑ หลัง ๑ ห้องเรียน ปรับปรุงพัฒนาห้องประชุมโรงเรียนโดยลาดพื้นคอนกรีต  และติดตั้งพัดลม จัดทำห้องเรียนพิเศษสนับสนุนการเรียนการสอน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  และได้รับบริจาคโทรทัศน์  เครื่องเล่นวีดีโอ  และวีดีโอเทป 
พ.ศ.  ๒๕๓๘  คณะศิษย์เก่  ครู  ผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อหาทุนพัฒนาโรงเรียนจากความร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชนกับโรงเรียนในการส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ในปีการศึกษา  ๒๕๓๙ 
           พ.ศ.  ๒๕๔๐  โรงเรียนได้ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนชั้นอนุบาล ๓ ขวบ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา ในปีงบประมาณ
๒๕๔๐ ของกระทรวงศึกษาธิการ และในปีการศึกษา ๒๕๔๑ โรงเรียนได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว
           พ.ศ.  ๒๕๔๒   เป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล  กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาการ  สาขาอาชีพ
           พ.ศ.  ๒๕๔๔  ทางโรงเรียนร่วมกับศิษย์เก่า  ได้จัดโครงการกลับสู่บ้านเกิดโรงเรียนเก่า  ได้ทุนพัฒนาโรงเรียนและจัดสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก
            ปีการศึกษา  ๒๕๔๕  เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
            ปีการศึกษา  ๒๕๔๘  คุณณัฏฐิชา  เรียงเงินและครอบครัว บริจาคเงินจำนวน  ๗๐๐,๐๐๐  บาท  (เจ็ดแสนบาทถ้วน) สร้างอาคารห้องสมุดเรียงเงิน
            ปีการศึกษา  ๒๕๔๘ กลุ่ม CEO เขวาสินรินทร์ คัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและต้นแบบการวัดผลประเมินผล  
            ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนจัดศูนย์ศึกษาเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมฉลองครองราชย์สมบัติ ๖๐ ปี
            ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๒ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)  ได้มอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านสดอ
          ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนได้คัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
          ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส้วมได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
          ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ได้ปรับปรุงห้องประชุม และก่อสร้างรั้วทางด้านตะวันออกห้องประชุม  จำนวน ๔๐  ช่อง
          ปีการศึกษา ๒๕๕๕  สร้างศาลารวมใจอนุบาล
          วันที่ ๑๔  ธันวาคม ๒๕๕๕  นายไพบูลย์  บัวพันธ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
          ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านสดอได้รับรางวัลโล่พระราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภททีมชายล้วน และรองชนะเลิศ อันดับ ๕ ประเภทหญิงล้วน ระดับประถมศึกษา ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
          ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ประจำเครือข่ายบริหารสถานศึกษา
เขวาสินรินทร์ และศูนย์ฯประจำตำบลเขวาสินรินทร์
          ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสดอ เปิดทำการสอนระดับปฐมวัย - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีนายบุญชู  กิ่งจันทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดอ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.17 KB