กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาวดี สมัครสมาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2