กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาวดี สมัครสมาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2