กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาวดี สมัครสมาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์