คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางรัชดา มุมทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวรัชนีวรรณ บรรลือทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางพันทนา ภาสกานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1