ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 66
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 66
พิธีรับโล่รางวัลพระราชทาน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 66
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 66
ผลการประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 66
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 66
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 66
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 66
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ป.๑ - ม.๓ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 66
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 66
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT : National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 66
พิธีตั้งเสาเอกเสาโท อาคารเรียนหลังใหม่ แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 66
การมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 66
การประเมินเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ระดับเงิน” ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 66
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 66
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ แก่นักเรียนแกนนำ โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนบ้านสดอ ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 66
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 66
การประเมินผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 66
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 66
กิจกรรมเดินทางไกล ทดสอบทักษะและวิชาพิเศษทางลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66