กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอรทัย มูลศาสตร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวชญาณิศา เสาะทาง
ครูจ้าง