บุคลากรทางการศึกษา

นายสุภาพ กระจายศรี
ช่างไม้ ชั้น ๓

นางสาววาสนา สุกใส
พี่เลี้ยงเด็กพิการ