ภาพกิจกรรม
วิทยากรการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
          วัดโมฬีวงษา ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ให้กับคณะครู นักเรียนที่สนใจในเขตอำเภอศรีณรงค์ จำนวน ๒๕๓ คน ได้รับความเมตตาจาก พระครูประทีปธรรมพิมล พระวิทยากรจากส่วนกลาง พร้อมด้วยพระอาจารย์เชิด พระอาจารย์พล ครูและนักเรียนทีมสวดมนต์หมู่ฯ จากโรงเรียนบ้านสดอร่วมเป็นคณะวิทยากร ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ การอบรมครั้งนี้ พระครูกัลยาณธรรมโฆษ เจ้าอาวาสวัดโมฬีวงษา มีแนวคิดที่จะให้ครูและนักเรียนได้มีการสวดมนต์หมู่ฯ ที่ถูกต้องทั้งโรงเรียน และสามารถก้าวไปสูู่เวทีการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่โรงเรียนบ้านสดอได้รับความกรุณาให้เป็นวิทยากร โดยทีมนักเรียนที่มีประสบการณ์จากการประกวด ระดับมัธยมศึกษา ในระดับประเทศมาแล้ว ได้แก่ เด็กหญิงณัฐธยาน์ โสภา เด็กหญิงนันธิดา คิดดีจริง เด็กหญิงศิณัฏฐ์ชพร  พอกพูน เด็กหญิงชลิตา  ยืนยั่ง และเด็กหญิงเสาวภาคย์  แก้วเหลี่ยม เด็กชายภาสกร  คงสกุล เด็กชายเรืองศักดิ์ ฐานกระโทก เด็กชายสุขสันต์  พันแก่น และเด็กชายชิษณุพงศ์  ผจญกล้า นอกจากนี้ยังมีคุณครูณัชพร สังข์ทอง และคุณครูนิทรา  แสนทวี ร่วมเป็นวิทยากรอีกด้วย
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2562,16:12   อ่าน 254 ครั้ง