ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
             เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านสดอ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีนายบุญชู  กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดอ เป็นประธานในการประชุม 
            สาระสำคัญของการประชุม เป็นการแจ้งผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ของฝ่าย ๔ ฝ่าย และแนะนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
 
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2562,11:03   อ่าน 72 ครั้ง