ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
              โรงเรียนบ้านสดอ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม "เสริมสร้างเด็กดีตามวิถีไทย" ขื้นระหว่างวันที่ ๕-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งมิพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีนายบุญชู  กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดอ เป็นประธานในพิธีเปิด 
            ในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ จัดอบรม ๔ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๘๐ คน ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร จากคุณครูในโรงเรียน จำนวน ๑๓ คน การอบรมแบ่งเป็น ๖ ฐาน ดังนี้
            ฐานที่ 1 ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
            ฐานที่ 2 จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ (ห้องน้ำ-ห้องส้วม)
            ฐานที่ 3 ถอดบทเรียน “เด็กไทยหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
            ฐานที่ 4 ความพอเพียงในห้องอาหาร
            ฐานที่ 5 มารยาทไทย
            ฐานที่ 6 ปัญญา สมาธิ
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,11:15   อ่าน 148 ครั้ง