ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดี
              วันที่ 16  มกราคม  2563  เป็นวันครู ทางโรงเรียนบ้านสดอ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่
              ๑. นายบุญชู  กิ่งจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดอ เลื่อนวิทยฐานะ เป็น ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
              ๒. นางสาวกัญฎา  ยินดีฉาย  ครูชำนาญการ เลื่อนวิทยฐานะ  เป็น ครูชำนาญการพิเศษ
              ๓. นางสาวรัชนีวรรณ  บรรลือทรัพย์  ครูชำนาญการ  เลื่อนวิทยฐานะ  เป็น ครูชำนาญการพิเศษ
              ๔. นางกรกนก  คงดี  ครูชำนาญการ  เลื่อนวิทยาฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ
             
นายบุญชู กิ่งจันทร์
นางกรกนก คงดี
นางสาวกัญฎา ยินดีฉาย
นางสาวรัชนีวรรณ บรรลือทรัพย์
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2563,20:32   อ่าน 426 ครั้ง