ภาพกิจกรรม
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับประเทศ
               ตามที่โรงเรียนบ้านสดอ ส่งนักเรียนประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ และผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค (คณะสงฆ์ภาค ๑๑) และมาถึงรอบสุดท้าย คือระดับประเทศ ซึ่งในรอบนี้จะมีคณะกรรมการจากส่วนกลาง เดินทางมาประเมินสภาพจริง เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกรประสงค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ในการประเมินครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ระดับประเทศ งานดังกล่าวนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านสดอ ที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์ และได้มีโอกาสเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อสาธารณชน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ พระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์, เจ้าอาวาสวัดป่าหนองเวียน, พระเถรานุเถระ, วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ชมรมผู้ปกครอง, ผู้ปกครอง, ผู้ประกอบการ, คณะครู นักเรียน เป็นต้น ทำให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
               
พระธรรมโมลี,ดร. รองธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,01:32   อ่าน 1786 ครั้ง