ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
                ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
                ท่านผู้ปกครองนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตรหลานของท่านได้ "เรียนรู้อยู่ที่บ้าน" โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน ๓ ช่องทางการรับชม คือ
                ๑. โทรทัศน์ดาวเทียม ระบบKU ช่อง ๑๘๖-๒๐๐  มี ๑๕ ช่องสัญญาณ  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
                ๒. เว็บไซต์  www.dltv.ac.th
                ๓. บนสมาร์ทโฟน   แอปพลิเคชั่น  DLTV
                 โดยใช้กำหนดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ 
                 https://dltv.ac.th/downloads
                 https://dltv.ac.th/content/content-detail/10516/1001
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 51 ครั้ง