ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานและ PLC
        เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านสดอ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานและกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 44 คน แยกเป็นครู 36 คน นักเรียน 8 คน พิธิเปิดการอบรมโดย นายบุญชู  กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดอ
การอบรมครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระมหาวิชาญ  สุวิชาโน (บัวบาน) ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นพระวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานได้อย่างดีเยี่ยม 
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2563,19:55   อ่าน 106 ครั้ง