ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64
อบรมให้ความรู้กฎหมายจราจรและการลดอุบัติเหตุทางถนน
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 63
การประชุมผุ้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานและ PLC
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 63
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 63
แซนโฎนตา ประเพณีเซ่นไหว้ผีและบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายเขมร
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63
รางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำป
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 63
ปาฐกถาธรรม พระธรรมโมลี ดร.
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 63
ขอเชิญชมคลิป รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ประเภททีมโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 63
ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 63
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 63
ผลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 63
ขอเชิญชมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 63
จิตอาสาร่วมใจต้านภัย COVID-19
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 63
รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ใน
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 63
การนิเทศติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
“โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63